Kişisel Verilerin Korunması

Diyetco Gıda Anonim Şirketi olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almakta olduğumuzu bildirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizi Nasıl İşliyoruz?

Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK’da açıklandığı üzere tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edimesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, diyet.co’nun ürün ve hizmetlerine, “www.diyet.co” adresi üzerinden ulaştığınızda; Şirketimizi ve/veya internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde; çağrı merkezimizi aradığınızda Diyetco Gıda Anonim Şirketi tarafından yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir.

Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

Bilgi işlem gereksinimleri, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,

Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,

Online satış ile ilgili üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim

Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi diyet.co’ya açıklamanıza konu olan diyet.co ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,

Resmi kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak diyet.co’nun tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

diyet.co’nun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; diyet.co tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek

Resmi makamlardan veya müşterilerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verileriniz Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz, yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtildiği şekilde iş ortaklarına, hissedarlara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, idari ve yasal mercilere, kargo şirketlerine talep edilmesi halinde ve yine kanunlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesine göre haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca destek@diyet.co adresinden talebinizi tarafımıza ulaştırarak, kişisel verilerinizin;

  • işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda aktarıldığı 3. kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Talebiniz ile ilgili olarak diyet.co sizden teyit amaçlı bilgiler talep etme hakkını saklı tutar.